ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ตามรอยศาสดา

ตรึกตรองดูก่อนศาสนชนผู้ใจบุญ
แม้แต่พระศาสดา
ท่านยังศรัธทายึดถือความดีเป็นสรณะ
แล้วเหตุไฉน
สาธุชนผู้ใฝ่ดีอยู่ก่อนแล้ว
จึงยอมสวามิภักดิ์แก่นักบวช
ผู้ที่สวดแผ่เมตตาหลังบริโภคเนื้อสัตว์
ในบาตรแห่งบุญ.

คลิกอ่านหน้า 7