ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

อภิมหานามธรรม

ปัญญาชนผู้เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง
เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่ง
เชื่อว่าถ้าเชื่อมั่นในพระเจ้า
จะพบสันติสุขมีชีวิตนิรันดร์
ผู้ศรัทธาในพระเจ้า
ร้องเพลงสรรเสริญยกย่องพระเจ้า
จะสามารถพูดและอธิษฐานได้กับพระเจ้า
โดยผ่านโสตประสาทของตนเอง
ผู้ยอมรับในพระองค์
ยอมรับว่าชีวิตถูกกำหนดไว้แล้วโดยพระองค์
ขอเพียงเชื่อในพระองค์
ศรัทธาในพระองค์
ยอมรับในพระองค์
พระเจ้าผู้ไร้ตัวตน
เอเมน.

คลิกอ่านหน้า 9