ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ทาสแท้

ภายใต้กฎเกณธรรมชาติ
มนุษย์เท่าเทียมเสมอภาคในการดำเนินชีวิต
...ภายใต้กฎหมายบ้านเมือง
มนุษย์มีสภาพเป็นบุคคล
ไม่เป็นทรัพย์สินของมนุษย์ด้วยกัน
...ซื้อขายแลกเปลี่ยน...ไม่ได้

บุพการี....
เพียงผู้มีกรรมสิทธิ์...เลี้ยงดู.....

คลิกอ่านหน้า 10