ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

จนป่านนี้

นักฟิสิกยังคงค้นหาสสารและพลังงาน
นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาความจริง
นักนิติศาสตร์ยังคงค้นหาความถูกต้อง
นักประวัติศาสตร์ยังคงค้นหาสมมุติฐานความเก่า
นักคณิตศาตร์ยังคงค้นหากับตัวเลข
นักปรัชญายังคงค้นหาความเป็นเอกภาพ
ยังคงไม่มีมนุษย์สำนักใดสำเร็จอรหันต์.

คลิกอ่านหน้า 18