ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ปรัชญาศาสตร์

ศาสตร์แห่งความเป็น
ศาสตร์แห่งธรรมชาติ
ศาสตร์แห่งชีวิต
ศาตร์แห่งรากเง้า
ศาสตร์แห่งอารมณ์และสติปัญญา
ศาสตร์แห่งการรู้แจ้ง

ศาสตร์ที่สัมผัสได้ด้วยจิตและวิญญาณ.

คลิกอ่านหน้า 19