ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มอญร้องไห้

รามัญ....
เผ่าพันธุ์ดั้งเดิมแห่งกรุงหงสา
ชนเผ่าที่มีภาษาและวัฒนธรรม
....ประเพณีเป็นของตนเอง
กลุ่มชนที่อยู่เป็นกลุ่มนอกระบบ
ชนกลุ่มน้อยที่ไม่ยอมถูกกลืน
ชนชาติอิสระที่ปกครองกันเอง
เผ่าพันธุ์สมิงพระรามผู้เกรียงไกร
ชนเผ่าที่ไร้แผ่นดิน
กลุ่มชนที่ไม่มีบนแผนที่โลก
ชนกลุ่มน้อยที่สหประชาติเมิน
ชนชาติที่ถูกลืม
บนแผ่นดินสุวรรณภูมิ.

คลิกอ่านหน้า 23