ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

แด่...เกียรติภูมิที่สูญสิ้น

ในความเท่าเทียมของมนุษย์
มีการแก่งแย่งแข่งขัน
ในความเหมือนกันของมนุษย์
มีการกดขี่เหยียบย้ำ
ในความเป็นมนุษย์ที่อ้างว่าเท่าเทียม
ในความเป็นมนุษย์ที่ป่าวร้องว่าเหมือนกัน
มีการแบ่งชั้นวรรณะ.

คลิกอ่านหน้า 28