มนุษย์แปรรูป

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มนุษย์แปรรูป

มนุษย์แปรรูปตัวเองเป็นบุคคลมาช้านาน
บุคคลเกิดมาอิสระเสรี
ศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียม
โดยไม่อาจแบ่งแยกความแตกต่าง
บุคคลมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
บุคคลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเสมอกัน
บุคคลจะถูกทรมานหรือลงโทษ
....อย่างไร้ซึ่งมนุษยธรรมมิได้
บุคคลมิใช่ทาส
และควรปฎิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง
จากปฎิญญาสากล
ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน.

กลับหน้าคำนำ